Právní služby

Občanské právo – zejména:

-náhrada škody
-sepisy kupních a veškerých dalších typů smluv včetně ověření podpisů advokátem
-závazkové právo
-věcná práva (vlastnické právo, spoluvlastnictví, společné jmění manželů, zástavní právo, atd.)
-dědické právo

Pracovní právo – zejména:

-náhrada škody z pracovních úrazů a nemocí z povolání
-problematika pracovního poměru (vznik, změna, zánik)
-nároky z neplatně rozvázaného pracovního poměru

Trestní právo – zejména:

-obhajoba ve všech trestních věcech, jak v přípravném řízení, tak před soudy všech soudů
-porady v trestněprávních věcech a sepisy trestních oznámení
-zastoupení poškozených v adhézním řízení o náhradu škody

Rodinné právo – zejména:

-rozvodové řízení včetně komplexního vyřízení tzv. dohodnutého rozvodu
-určení a popření otcovství
-výživné všech druhů

Obchodní právo – zejména:

-koncipování a sepisy obchodních smluv
-problematika obchodních závazkových vztahů
-právo obchodních společností
-směnečné právo

Vymáhání pohledávek:

-předžalobní agenda
-soudní vymáhání pohledávek
-exekuční vymáhání na základě vykonatelných titulů